ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Μπορείτε να βρείτε τα θέματα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας,τακτικά και έκτακτα, καθώς και τις αποφάσεις και τα πρακτικά για κάθε μία από αυτές.

Πατήστε στους συνδέσμους: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ αντίστοιχα.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η 30 Μαρτίου 2016


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣIΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και δαπέδων ασφαλείας σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Α.Μ. 85ΤΥ/2015), προϋπολογισμού 40.452,00€, (συμπ. Φ.Π.Α.).
2.  Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων στις Πλατείες 28ης Οκτωβρίου, Έρωτος και στην οδό Σβώλου.
3.  Έγκριση διενέργειας παρεχόμενων υπηρεσιών - εργασιών, οικονομικού έτους 2016 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής τους.
4.  Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου  οικονομικού έτους 2015.
5.  Καθορισμός ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αφαιρεθέντων αντικειμένων λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
6.  Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100lt, σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της.
7.  Έγκριση αντιλογισμού πρότασης ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης ποσού -3.987,80€ στον Κ.Α. 00-6443.001 με τίτλο περιγραφής «Εκδήλωση Αποκριάς 2016» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, λόγω μη εκτελέσεως εν μέρει της συνολικής δαπάνης.
8.  Έγκριση της διενέργειας απευθείας ανάθεσης μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 και της παρ. 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 μετά την παροχή σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
9.  Τροποποίηση της 255/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ.: 8573/46252/8-12-2015 και 20124/7490/16-3-2016 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10.  Πρόταση αξιοποίησης ακινήτων που έχουν περιέλθει στο Δήμο Ηρακλείου από κληρονομιές.
11.  Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης και προετοιμασίας του Δήμου Ηρακλείου για την ένταξη έργων και δράσεων σε προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και σε προσκλήσεις συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από την Ε.Ε.
12.  Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
13.  Έγκριση προσλήψεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μέσω Α.Σ.Ε.Π., για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών, ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2016.
14.  Έγκριση προσλήψεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μέσω Α.Σ.Ε.Π., για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2016.


----------------------------------------------

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣIΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο επείγον:  Λειτουργία πασχαλινής και χριστουγεννιάτικης αγοράς.
2ο επείγον: Συμπληρωματική της υπ’ αριθ. 283/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν «οι  συντελεστές  τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2016» για καθορισμό ειδικού τέλους για Χριστουγεννιάτικη και Πασχαλινή αγορά.
3ο επείγον: Αποδοχή ή μη αναπροσαρμογής επιτοκίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς  του Δήμου και του ΟΠΑΚΜ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 16 Μαρτίου 2016


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣIΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του, υπό ένταξη στο σχέδιο, τμήματος της περιοχής «Κάτω Ψαλίδι» ΠΕ 7 των Δήμων Ηρακλείου και Αμαρουσίου (Ν. Αττικής).
2.  Έγκριση α) του 1ου ΑΠΕ και β) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή-Συντήρηση Δικτύου Ομβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων» με Α.Μ. 33ΤΥ/2014.
3.  Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στην συγκρότηση «Εταιρικής Σχέσης» με Δήμους της Π.Ε. του Βόρειου Τομέα Αθηνών για την προετοιμασία ενιαίας Στρατηγικής Παρέμβασης που θα περιλαμβάνει «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ)», και «Σχέδιο Δράσης Αστικής, Επιχειρηματικής και Κοινωνικής Αναζωογόνησης με εργαλείο την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ)», στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
σχετ: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εγκύκλιος με ΑΠ 81166/ΕΥΣΣΑ 1778 από 28-7-2015 για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
4.  Έγκριση πίστωσης ποσού 1.300,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
5.  Συμμετοχή του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει το «Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών» και πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης από 1 έως και 3 Απριλίου 2016 με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης», έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.190,00€ στον Κ.Α. 00-6421.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
6.    Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες.
7.    Έγκριση διεξαγωγής του 10ου Λαϊκού Ηράκλειου Δρόμου.
8.    Συνδιοργάνωση Τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.).
9.    Λήψη απόφασης για τη διενέργεια των προς ανάθεση προμηθειών, εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου, οικονομικού έτους 2016 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής τους.
10. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

----------------------------------------------

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣIΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο επείγον: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Κατασκευή Νέου Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών Πλαπούτα και Κωστή Παλαμά στο Ο.Τ. 238Γ (Α.Μ. 87ΤΥ/2015), προϋπολογισμού 2.512.950,00€, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
2ο επείγον: Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών που διοργανώνει η ΚΕΔΕ και πραγματοποιείται στην Καβάλα από 1 έως και 2 Απριλίου στο πλαίσιο της προώθησης της «Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ στον Κ.Α. 00-6421.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η 11 Μαρτίου 2016


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣIΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συνδρομή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στο προσφυγικό ζήτημα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η 2 Μαρτίου 2016


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣIΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον Αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, μεταξύ των ΟΤΑ και των φορολογουμένων τους, για το έτος 2016.
2. Έγκριση παραλαβής της μελέτης τοπογραφικών εργασιών.
3. Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6721.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για την κάλυψη ετήσιας συνδρομής προς το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.
4.  Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας του κ. Κ.Π.
5.  Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες.
6.  Έγκριση υπόλοιπου ποσού Επισκευαστικών Δαπανών έτους 2015, επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών.
7.  Έγκριση Α΄ δόσης 2016, επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
8.  Ενημέρωση του Σώματος περί αυτοδίκαιης παράτασης της μίσθωσης μεταξύ της ΚΕΑΕΔΗΑ ΑΕ ΟΤΑ και του Δήμου Ηρακλείου Αττικής αναφορικά με τις ευρισκόμενες στη συμβολή των οδών Στέλιου Καραγιώργη 2 και Μαρίνου Αντύπα οριζόντιες ιδιοκτησίες και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο για υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.
9.  Συγκρότηση ειδικής επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών, κοινοχρήστων χώρων και πλατειών του Δήμου για το έτος 2016, (άρθρο 8 του Ν.3463/2006).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η 17 Φεβρουαρίου 2016


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣIΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηρακλείου Αττικής οικονομικού έτους 2016.
2.  Έγκριση σκοπιμότητας εκπόνησης και χρηματοδότησης των μελετών:
1. «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας στο Ηράκλειο Αττικής μέσω της υπογειοποίησης των εν λόγω οδών» και 2. «Μελέτη τροποποίησης Λεωφόρου Ηρακλείου».
3.  Έγκριση νέας μελέτης του έργου: «Ανακαίνιση Χλοοτάπητα Γηπέδου Πρασίνου Λόφου και λοιπές συμπληρωματικές εργασίες», με AM 6ΤΥ/2016, συνολικού προϋπολογισμού 253.363,00€.
4.  Έγκριση μελέτης για το έργο: «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου», προϋπολογισμού 190.000,00€ με Φ.Π.Α. και AM 03ΤΥ/2016.
5.  Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε «Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου», επί της οδού Πεύκων 3.
6.  Έγκριση διεξαγωγής της Εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2016» την Καθαρά Δευτέρα, στη Πλατεία Θεάτρου στον Πράσινο Λόφο και διάθεση πίστωσης ποσού 5.553,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.001 του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
7.  Μεταβολές στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Υπόθεση κ. Δεληκανίδη).
8.  Εξουσιοδότηση υπογραφής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και έκδοση των αντίστοιχων Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης Αορίστου Χρόνου για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016.
9.  Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ., για το Οικονομικό έτος 2016.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η 10 Φεβρουαρίου 2016


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣIΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 437Β ως προς τον αποχαρακτηρισμό του Βορειοδυτικού τμήματος αυτού, από χώρο αθλοπαιδιών σε χώρο ανέγερσης Ιερού Ναού.
2.  Λήψη απόφασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 8424/6-5-2015 έκθεση εκκαθάρισης του Ορκωτού Λογιστή, ανάληψης υποχρέωσης της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Ηρακλείου Αττικής «ΘΕΟΓΕΝΗΣ» από το Δήμο Ηρακλείου Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.5 του Ν.3979/2011 και την εγγραφή στον ΚΑ 00-8117.004 σχετικής πίστωσης στο σκέλος δαπανών οικ. έτους 2016, ποσού 7.176,63€.
3.  Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.
4.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων για το έτος 2016.
5.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο ‘Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου», (Α.Μ. 34ΤΥ/2014- ΥΠΟΕΡΓΟ 1 του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ).
6.  Έγκριση παραλαβής της μελέτης, «Εκπόνηση Μελέτης Αποτύπωσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου για Κατάθεση Πρότασης Ανάπλασης».
7.  Μεταβολές στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006, «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.), (υπόθεση Μαθιουδάκη Πολυτίμη).
8.  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (υπόθεση Αθλητικός Σύλλογος Ίωνες).

----------------------------------------------

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣIΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο επείγον:  Λήψη απόφασης για την εφάπαξ εξόφληση εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ ποσού 11.639,18€ για την Σχολική Φύλακα, Παπαδάκη Ιουλιανή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η 3 Φεβρουαρίου 2016


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣIΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Αύξηση του Κεφαλαίου του Δήμου κατά 4.221.489,95€ με κεφαλαιοποίηση των Ειδικών Αποθεματικών που αφορούν επιχορηγήσεις για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την οδηγία της 23/3/2015 με αρ. πρωτ. 10260 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016.
3.  Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά του χώρου στα Ο.Τ. 406, 406α και 407 ιδιοκτησίας Φραγκίσκου Γουλιέλμου λόγω της μοναδικότητας αυτού.
4.  Λήψη απόφασης για απόδοση ποσού 7.000,00€ και απαλλαγή της υπολόγου Αντωνοπούλου Ασημίνα – Νεκταρία του Ιωάννη.
5.    Καθιέρωση εξαιρέσεων στο ωράριο λειτουργίας του προσωπικού που εργάζεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, για το έτος 2016, βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.3584/07, όπως αυτός ισχύει.